Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetovej stránky umiestnenej na doméne www.pillowhouse.sk je:

obchodné meno: Tira, s.r.o.
sídlo: Starohorského 4083, 031 01  Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO: 36 659 215

E-mail: info@pillowhouse.sk
Telefón: +421 918 238 432

Difinícia Pojmov

Prevádzkovateľ – spoločnosť Tira, s.r.o., ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom ubytovania „Pillow House Tatras“ alebo „Pillow House Montibus“.

Klient – je osoba, ktorá si objednáva objekt „Pillow House Tatras“ alebo „Pillow House Montibus“, ktorá má právo byť ubytovaná v „Pillow House Tatras“ alebo „Pillow House Montibus“ na zaklade zmluvného vzťahu.

Rezerváciou sa rozumie úkon Klienta, ktorý vyjadruje jeho vôľu objednať si objekt „Pillow House Tatras“ alebo „Pillow House Montibus“ a uzavrieť s prevádzkovateľom zmluvu o ubytovaní (ďalej len Rezervácia).

Zmluvou o ubytovaní sa rozumie zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a Klientom, predmetom ktoreho je prechodné ubytovanie na dohodnutú dobu a ktorá je uzatvorená v súlade s týmito Obchodnými podmienkami (ďalej len Zmluva). 

1 Úvodné ustanovenia

1.1Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom  (ďalej len „ubytovanie“),  platobné a storno podmienky rezervácií, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii.

1.2Klient je oprávnený využívať rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ ubytovania si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa ubytovania. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ubytovania ho žiada, aby rezervaciunevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3Klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2 Rezervácia

2.1Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v požadovanom termíne na základe zaslanej faktúry v zmysle týchto VOP a po preverení údajov vznika záväzne rezervovaný pobyt.

2.2. Zmluvný vzťah medzi ubytovanim a klientom vzniká:

a) zaplatením zálohy alebo úplnej ceny ubytovania;

b) podpísaním zmluvy;

c) súhlasným potvrdením dokladu „Objednavka“, „Zalohova faktúra“, „Faktura-danový doklád“ (písomne, e-mailom);

d) začiatkom poskytovania ubytovania;

e) nastúpením klienta na pobyt.

3 Platobné podmienky

3.1Úhradu za pobyt klient povinný úhradiť v plnej výške pri rezervácií prostredníctvom úhrady faktúry. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa ubytovania a oprávňuje prevádzkovateľa ubytovania na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je ihneď zúčtovaná v prospech bankového účtu prevádzkovateľa ubytovania.

3.2. Postup a činnosť prevádzkovateľa ubytovania vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. 

4 Storno podmienky

4.1Akékoľvek zmeny rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky cez e-mailovu adresu ubytovania alebo telefonicky. Zmeny musia byt‘ odsuhlaseny prevadzkovatelem písomne alebo e-mailom. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ ubytovania uskutoční všetky kroky za účelom vyhotovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ ubytovania nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť. 

4.2. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezerácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt, vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb nasledovne: mimosezona – 14 dní pred dňom nástupu na pobyt. Sezona, Vianoce, Veľkonočný pobyt, Silvester – 30 dní pred dňom nástupu na pobyt.

Termíny mimosezóna: 19. marec – 14. jún, 21. september – 30. november.

Termíny sezóna: 6. január – 18. marec, 15. jún – 20. september, 1. december – 23. december.

Vianočný pobyt: 24. december – 27. december.

Silvester: 28. december – 5. január.

Veľkonočný pobyt: Veľká noc, podľa kalendára.

4.3V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadných prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ ubytovania  oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.

4.4V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ ubytovania  klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dńa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ ubytovania  je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa ubytovania  na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa ubytovania  v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ  ubytovania klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

5 Osobitné ustanovenia

5.1V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa  ubytovania telefonicky alebo emailom.


5.2. Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 15.00 hod. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod. Ak tak neurobí v stanovenom termíne bez dodatočnej dohody, prevádzkovateľ mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

5.3. Pred nastupom uhradí klient kauciu v hodnote 200 € pre Pillow House Tatras, 250€ pre Pillow House Montibus, prevodom na učet ubytovania 14 dní pred príchodom, ktorá slúži ako vratná záloha, pre prípad vzniknutých škôd počas pobytu. V prípade bezškodového pobytu bude kaucia vrátená v plnej výške po záverečnom upratovani a kontrole ubytovania.

5.4. V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa ubytovania telefonicky alebo e-mailom.

6 Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia

6.1. Prevádzkovateľ, spoločnosť Tira, s.r.o., Starohorského 4083, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 659 215, zapísaná v OR vedenom OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 19186/L, (ďalej len Tira, s.r.o.,) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

6.2. Prevádzkovateľ, spoločnosť Tira, s.r.o., spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú prevádzkovateľom spoločnosťou Tira, s.r.o., spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

6.3. Prevádzkovateľ spoločnosť Tira, s.r.o.,  používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom. 

7 Ostatné ustanovenia

7.1. Prevádzkovateľ  ubytovania nezodpovedá za veci, klientmi vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí. Klient je povinný vo vlastnom záujme skontrolovať správne uzamknutie objekta pri odchode z neho.

7.2. Prevádzkovateľ ubytovania  nezodpovedá za motorové vozidlá klientov zaparkovaných na vyhradených, nevyhradených miestach.

7.3. V izbach ani v celom objekte  ubytovania  nesmie klient bez súhlasu premiestňovať zariadenie, spotrebiče, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

7.4. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo, vypnúť všetky spotrebiče, uzamknúť dvere.

7.5. Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach ubytovacieho zariadenia zodpovedá ubytovaný klient (vratná záloha 200 eur pre Pillow House Tatras, 250 eur pre Pillow House Montibus).  Pri škode väčšieho rozsahu – ubytovaný súhlasí so zaplatením dodatočných škôd, ktoré sa vyskytnú počas pobytu.

7.6. Prevádzkovateľ ubytovania sa neručí za úrazy pri podujatiach, programoch akéhokoľvek druhu, nezodpovedá za škodu spôsobenú na zdraví, aj smrť.

7.7. V celom objekte ubytovania platí zákaz fajčenia. 

7.8. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch.

7.9. Klientom je prísne zakázané využívať  saunu pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Klient, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. má akékoľvek zdravotné alebo iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt v saune môže zhoršiť jeho zdravie alebo ohroziť život, môže využívať zariadenie sáun, len na vlastné riziko a zodpovednosť. 

7.10. Klient nie je oprávnený v objekte ubytovania ubytovať zvieratá.

8 Záverečné ustanovenia

8.1Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8.2. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

8.3. Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ ubytovania  si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa ubytovania www.pillowhouse.sk

+421 918 238 432
info@pillowhouse.sk
+421 948 901 071
montibus@pillowhouse.sk

Tradičná architektúra

Rázovité obce predstavujú architektúru roľníkov a remeselníkov v rôznych historických obdobiach Slovenska. Vo vnútri domčekov sa zachovalo autentické zariadenie: nábytok, domáce potreby, pracovné náradie. Na Slovensku sa nachádzajú múzea – skanzeny. Najznámejší z nich je Múzeum liptovskej ľudovej architektúry v Pribyline, rázovité dediny Vlkolínec a Čičmany.

Historické pamiatky

Aktívnemu odpočinku sa venuje veľká pozornosť. Sem patria športové výlety, lyžovanie, horské bicyklovanie, golf, tenis, rafting, paintball, karting, strelnice a iné.
Prekrásne, zaujímavé a nezabudnuteľné turistické výlety počas všetkých ročných období a podľa želania zákazníka: Vysoké Tatry, Slovenský raj, Demänovská dolina, Prosiecka dolina, Kvačianska dolina, Štrbské Pleso, Jasná – Chopok, Donovaly.

Jaskyne

Slovensko je lákavou krajinou pre milovníkov speleológie. V krajine je 44 jaskýň, ktoré sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky. Najznámejšie sú: Demänovská jaskyňa Slobody, Ľadová jaskyňa v Demänovskej doline, Stanišovská jaskyňa v Liptovskom Jáne, Domnica.
Pre milovníkov prechádzok rozprávkovými podzemnými katakombami jaskýň sa uskutočňujú prehliadky. V niektorých prebiehajú hodiny speleoterapie.

Aquaparky

Návšteva aquaparkov, spa, rekreačných a kozmetických stredísk.
Slovensko je známe svojimi prírodnými geotermálnymi zdrojmi, ktoré majú liečivé a rehabilitačné účinky pre ľudský organizmus. Na mieste viacerých zdrojov už niekoľko storočí fungujú kúpeľné domy a za posledné roky boli dobudované termálne kúpaliska a aquaparky pre návštevníkov a hostí kúpeľných domov. Každý návštevník môže pocítiť na sebe rehabilitačnú silu slovenských termálnych vôd.

Aktívny odpočinok

Aktívnemu odpočinku sa venuje veľká pozornosť. Sem patria športové výlety, lyžovanie, horské bicyklovanie, golf, tenis, rafting, paintball, karting, strelnice a iné.
Prekrásne, zaujímavé a nezabudnuteľné turistické výlety počas všetkých ročných období a podľa želania zákazníka: Vysoké Tatry, Slovenský raj, Demänovská dolina, Prosiecka dolina, Kvačianska dolina, Štrbské Pleso, Jasná – Chopok, Donovaly.